Berichten

Beroepingsprocedure

Beroepingsprocedure

De beroepingscommissie gaat een voordracht doen voor een predikant voor de vacature Marknesse 50% -Emmeloord 50%. Door de geldende beperkingen in coronatijd is het niet mogelijk om alle gemeenteleden uit te nodigen voor een gemeenteavond. Dit zou betekenen dat het beroepingswerk niet afgerond kan worden, maar dat is gelukkig niet nodig.

Ordinantie 1, artikel XIX van de kerkorde van de PKN biedt de mogelijkheid om in buitengewone omstandigheden af te wijken van de normale procedure. De kerkenraden in Marknesse en Emmeloord zijn voornemens een afwijkende procedure te gebruiken, waarbij we zo min mogelijk willen afwijken, om iedereen te kunnen horen.

Concreet betekent de afwijking dat er een online-gemeenteavond wordt gehouden vanuit Emmeloord, waarbij fysiek in de kerk in Emmeloord een beperkt aantal gemeenteleden uit Emmeloord aanwezig kan zijn. De uitzending kan voor een beperkt aantal gemeenteleden uit Marknesse fysiek gevolgd worden in de kerk in Marknesse. Dus in plaats van een fysieke bijeenkomst wordt de gemeenteavond vooral een online-bijeenkomst via kerkdienstgemist.nl. Wel kunnen gemeenteleden van tevoren en op de gemeente-avond vragen stellen, die direct beantwoord worden. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Een tweede afwijking betreft de stemmingsprocedure. Volgens de normale procedure wordt tijdens de gemeenteavond gestemd. Dit keer wordt na afloop gestemd. Dit kan aansluitend op de gemeente-avond in Marknesse en Emmeloord voor zowel de bezoekers van de gemeente-avond als de online-volgers. Ook de dag erna wordt er nog een moment ingelast dat gemeenteleden kunnen stemmen. We werken met stembriefjes en een afsluitbare stembus. De exacte stemprocedure wordt ook nog uitgewerkt.

De voorlopige planning is dat de gemeente-avond medio november gehouden wordt.

Wij zijn van mening dat we gegeven de omstandigheden een zorgvuldige en passende procedure toepassen. Tot en met 31 oktober a.s. kunt u uw vragen of opmerkingen over de afwijkende procedure stellen via de scriba, Onno Stallinga, scribaat@pknmarknesse.nl.

Aanwezigheid bij online diensten


Als gemeentelid kun je bij de online kerkdiensten aanwezig zijn.
U bent van harte uitgenodigd .

Alles volgens de voorschriften van het RIVM. Dit betekent :
 maximaal 30 personen
 alleen aangemelde personen
 niet meezingen
 tussen 9.00 – 9.10 binnenkomst kerk
 zitplaats wordt u toegewezen
 uitleg hoe en wat
 u kunt in beeld komen
 er is een aangegeven looproute in de kerk
 ingang kerk: Emmeloordseweg, uitgang kerk: Sluis

Er is een aanmeldprocedure, telefonisch en via mail, bij voorkeur via mail.
Na aanmelding krijgt u antwoord terug.
Uiteraard blijven de uitzendingen via kerkdienstgemist.nl doorgaan.

Aanmelden tot vrijdagavond 18.00 uur voorafgaand aan de dienst
Mailadres: aanmeldingkerkdienst@pknmarknesse.nl
Telefoon: Mevr. M. Beens, tel. 0527 – 201214

Bent u na aanmelding niet in de gelegenheid om te komen dan het verzoek om u af te melden, dan kan uw plaats door een andere worden ingenomen.

Overmaken collectes

Bankrekening Diaconie
IBAN NL83 RABO 0346 5318 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Marknesse.
Bankrekening Kerk
IBAN NL23 RABO 0346 5265 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Marknesse.

Van harte aanbevolen

Verscherping corona maatregelen

Verscherping corona maatregelen
De landelijke overheid heeft beperkende maatregelen afgekondigd voor de komende drie weken.
Aan kerkelijke bijeenkomsten anders dan kerkdiensten zijn vooralsnog geen nadere beperkingen gesteld.
De Protestantse Kerk Nederland doet wel een dringende oproep aan alle gemeenten om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen.
Omdat wij graag willen voorkomen dat de maatregelen nog meer verscherpt gaan worden, willen wij als protestantse gemeente Marknesse hier gehoor aan geven.
Daarom worden in ieder geval de activiteiten: Bijbelstudiegroep voor senioren “Vreugde als levensstijl” van 13 oktober en de gemeente groeigroep van 4 oktober opgeschort.