Taken van het College

Taken van het college
De taken van het college zijn het verzorgen van alle vermogensrechtelijke en stoffelijke zaken van de gemeente onder eindverantwoording van de Kerkenraad.

De belangrijkste taken zijn:

  • het opstellen van een begroting, het opmaken van de jaarrekening en het voorbereiden van het collecterooster, in afstemming met de diaconie;
  • het innen en beheren van de gelden en de zorg voor een gezonde financiële en liquide positie;
  • het onderhoud en beheer van de kerk, pastorie en overige gebouwen, waardoor alle kerkelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd;
  • personele aangelegenheden betreffende de betaalde krachten en vrijwilligers (kerkelijk werker, kosters en overige vrijwilligers);
  • financiële zaken met betrekking tot de predikant;
  • uitvoering van de kerkelijke ledenadministratie;
  • het beheer van het vermogen.

Samenstelling van het college
Het college bestaat uit vijf kerkrentmeesters waarvan twee leden deel uitmaken van de Kerkenraad.  De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters is tevens lid van het moderamen van de Kerkenraad.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen:
De heer B.W. Stormink, voorzitter en lid Moderamen en Kerkenraad kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl

De heer E. Nikkels, vice-voorzitter/ boekhouder en lid Kerkenraad boekhouder@pknmarknesse.nl

Mevrouw T. Geerts, collegelid belast met kosters en technische zaken

De heer A. Osinga, collegelid belast met onderhoud van gebouwen

Mevrouw M. Beens, penningmeester; penningmeester@pknmarknesse.nl

Vacature,  notulist.

Vergaderingen
Het College van Kerkrentmeesters vergadert eenmaal per maand. De vergaderingen worden genotuleerd door de notulist. De verslagen worden verspreid naar de leden van het College van Kerkrentmeesters en het Moderamen van de Kerkenraad.

Betalingen
Financiële bijdragen aan de kerk kunnen overgemaakt worden op rekening
NL23 RABO 0346 5265 15 ten name van Protestantse Gemeente Marknesse.

Contactadressen
Voor verdere informatie over het College van Kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met de voorzitter of de andere leden van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Marknesse à kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl